Polska - Polish Zmiana

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności powstała w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „RODO”).

RODO ma za zadanie ujednolicenie przepisów we wszystkich państwach członkowskich UE oraz wzmocnienie ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej.
Przepisy wchodzą w życie 25 maja 2018r.

Niniejszy dokument ma na celu określić odpowiedzialność Schréder Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej „Schreder Polska”) w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich ochrony w ramach działalności firmy.

Niniejsza Polityka definiuje, jakie dane osobowe Schréder Polska zbiera od Użytkowników, w jaki sposób je przetwarza, a także komu może je udostępnić oraz jakie są prawa i możliwości Użytkownika w zakresie ich danych osobowych.

Schréder odnosi się do „danych osobowych” oraz „danych”. Terminów tych używa w odniesieniu do informacji o Użytkowniku umożliwiających identyfikację tożsamości, niezależnie od sposobu ich zbierania (elektronicznie, bezpośrednio).

1. Odpowiedzialność Schréder Polska za przetwarzane dane osobowe Użytkownika

Administratorem danych Użytkownika jest:
Schréder Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-305, Al. Jerozolimskie 142B,
e-mail: rodo@schreder.com.pl, tel.: 22 375 92 30.

Jako Administrator Danych Osobowych, Schréder Polska określa sposób przetwarzania danych osobowych oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
W pewnych przypadkach, Schréder Polska może występować również jako podmiot przetwarzający dane, tj. w sytuacji, gdy przetwarza dane osobowe w imieniu Użytkownika zgodnie z jego instrukcjami. Niezależnie od tego, czy Schréder Polska jest administratorem danych, czy podmiotem przetwarzającym dane, dołoży wszelkich starań, by wywiązać się ze zobowiązań wynikających z RODO.


2. Gromadzenie danych osobowych Użytkownika przez Schréder Polska

W zależności od tego, czy Użytkownik jest klientem, dostawcą lub innym partnerem biznesowym - Schréder Polska nawiązuje różne formy kontaktu, podczas których staje się posiadaczem wielu kategorii danych osobowych.
Dane osobowe Użytkownika są zbierane w następujący sposób:

 • bezpośrednio przez poszczególne działy w ramach współpracy z Użytkownikiem (lub firmą reprezentowaną przez Użytkownika);
 • w trakcie składania przez Użytkownika zamówień i zapytań o oferty;
 • gdy Użytkownik dostarcza produkty lub świadczy usługi na rzecz Schréder Polska;
 • przy organizacji przez Schréder Polska szkoleń, konferencji i innych spotkań biznesowych

Przekazywanie przez Użytkownika danych osobowych podczas korzystania z funkcji „Skontaktuj się z nami” w serwisie internetowym Schréder Polska, za pośrednictwem poczty e-mail lub mediów społecznościowych bądź podczas rejestracji do newslettera – jest dobrowolne.


3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Schréder Polska

Dane osobowe, które Schréder Polska przetwarza są następujące:

 • Imię i nazwisko;
 • Firmowe dane kontaktowe (stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, adres firmy);
 • Dane do logowania (przy rejestracji w serwisie internetowym Schréder Polska);
 • Rodzaje projektów, którymi Użytkownik jest zainteresowany;
 • Komentarze lub nagrania audio pozostawione przez Użytkownika na serwisach internetowych Schréder Polska.

Niektóre informacje zbierane są przez Schréder automatycznie, podczas gdy Użytkownik korzysta z serwisu internetowego, na przykład:

 • Adresy IP i nazwy domen odwiedzających;
 • Przeglądarka i typ platformy;
 • Historia przeglądanych stron;
 • Lokalizacja Użytkownika i inne dane opisujące, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu internetowego Schréder Polska.

Powyższe informacje zbierane są przez Schréder Polska na potrzeby zarządzania serwisem internetowym, na przykład w celu analizy danych pod kątem trendów i statystyk. Dzięki temu Schréder Polska może udoskonalać usługi i opracowywać nowe produkty zgodnie z preferencjami Użytkownika. Zbierane dane są również używane w celu dostosowywania treści w serwisie internetowym do indywidualnych potrzeb Użytkownika oraz poprawy komfortu użytkowania.

Schréder Polska wysyłając wiadomości e-mail do zarejestrowanych klientów ma możliwość śledzenia, który Użytkownik je otworzył oraz uaktywnił którekolwiek z hiperłączy. Ma to na celu sprawdzenie skuteczności kampanii mailingowych i doskonalenie oferty Schréder Polska. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie takich wiadomości w przyszłości, może zrezygnować, korzystając z funkcji „anuluj subskrypcję”, dostępnej w wysłanym komunikacie.

Schréder Polska może także zbierać dane osobowe z dokumentów aplikacyjnych potencjalnych kandydatów (CV, list motywacyjny).

Jeśli Użytkownik udostępnia firmie Schréder Polska dane osobowe osoby trzeciej, równocześnie potwierdza, że posiada zgodę tej osoby na ich udostępnianie (lub inną podstawę prawną, w zależności od okoliczności), oraz że udostępnił jej informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Cele wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez Schréder Polska

Schréder może zbierać dane osobowe w następujących celach:

 • zawieranie i realizowanie umów;
 • wysyłanie Użytkownikowi ofert i informacje o produktach, którymi jest zainteresowany,
 • zaproszenie Użytkownika na sesje szkoleniowe lub inne organizowane wydarzenia biznesowe;
 • komunikacja z Użytkownikiem i odpowiedzi na zadawane pytania;
 • przetwarzanie płatności za zakupione produkty;
 • doskonalenie oferty produktów i usług

oraz do wszystkich innych celów, które bezpośrednio wiążą się z relacjami biznesowymi, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest klientem, dostawcą, czy innym partnerem biznesowym.

Użytkownik zostanie poinformowany o konkretnym celu przetwarzania danych przez Schréder Polska. Firma dołoży wszelkich starań, aby zapewnić pełną przejrzystość wykonywanych działań. Zgodnie z zasadą „ograniczenia celu”, w ramach RODO, Schréder Polska nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika w celu innym niż ten, do którego dane zostały wcześniej zebrane.

5. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Poniżej znajdują się główne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodne z RODO:

 • Schréder zobowiązany jest do dotrzymania umowy zawartej z Użytkownikiem (lub z firmą reprezentowaną przez Użytkownika);
 • Schréder posiada prawny obowiązek do przetwarzania danych, zbieranych od Użytkownika;
 • Schréder jasno określa cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika;
 • Schréder uzyska od Użytkownika jasną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik zostanie poinformowany przez Schréder Polska o tych podstawach prawnych w momencie przekazania danych.

6. Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika Schréder Polska może przekazywać innym spółkom należącym do Grupy Schréder w celu wypełnienia warunków umowy zawartej z Użytkownikiem lub w celu zebrania informacji czy też dokumentacji, o które Użytkownik poprosił. Schréder Polska może również udostępniać dane Użytkownika usługodawcom, wykonawcom i podwykonawcom wspierającym działalność Schréder Polska w zakresie organizowania wydarzeń, dostarczania produktów i usług itp. Podczas współpracy z zewnętrznymi usługodawcami, Schréder Polska zapewnia ograniczony dostęp do danych osobowych Użytkownika tak, aby usługodawca mógł realizować jedynie ściśle określone zadania. Usługodawcy nie mogą wykorzystywać danych osobowych Użytkownika w żadnym innym celu niż realizacja jasno określonych usług. Na podstawie umowy powyższe firmy zobowiązane są do ochrony danych osobowych ujawnionych przez Schredér Polska oraz do przestrzegania ogólnych zasad prywatności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Schréder Polska zastrzega sobie prawo do ujawnienia i/lub przekazania danych osobowych stronie trzeciej, jeżeli ma podstawy, by uważać, że ujawnienie tych danych jest niezbędne do zidentyfikowania, skontaktowania się lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie, która może działać na szkodę lub łamać (celowo lub nieumyślnie) prawo bądź naruszać mienie Schréder Polska. Ponadto, Schréder Polska może ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na nakaz sądowy lub jeśli w dobrej wierze uzna, że prawo i przepisy tego wymagają albo upoważniają do podjęcia odpowiednich działań.

Jeśli Użytkownik zdecyduje o nieudostępnianiu swoich danych osobowych, wciąż ma dostęp do większości treści w naszym serwisie internetowym. W tym wypadku Użytkownik może jednak nie mieć dostępu do niektórych opcji, ofert, usług oraz nie będzie w stanie czerpać korzyści z innych możliwości oferowanych przez Schréder Polska.

7. Ochrona danych osobowych Użytkownika

Zależnie od charakteru danych, kontekstu i celu ich przetwarzania oraz ryzyka wpływu na prywatność osób fizycznych, Schréder Polska zobowiązuje się podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.

8. Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada wiele praw dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Schréder Polska.
Użytkownik ma prawo otrzymać kopię danych osobowych, które są w posiadaniu Schréder Polska oraz poprosić o ich poprawienie, jeśli są nieprawidłowe bądź niekompletne.
W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych.
Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych w niektórych sytuacjach (na przykład do celów marketingu bezpośredniego).
Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, a także złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uważa, że jego dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z przepisami RODO.

9. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak to konieczne do wywiązania się Schréder Polska ze zobowiązań wynikających z umowy lub poprzedzających zawarcie umowy z Użytkownikiem, jako potencjalnym klientem, dostawcą lub innym partnerem biznesowym.


10. Poprawki

Schréder Polska zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszej Polityki, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i wszelkimi zmianami w praktykach zarządzania prywatnością Schréder Polska.
Użytkownik zostanie powiadomiony o każdej zmianie.
Kopia najnowszej wersji niniejszej Polityki Prywatności będzie dostępna na stronie internetowej Schréder Polska: www.schreder.com.pl.


11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez Schréder Polska, prosimy o kontakt mailowy: rodo@schreder.com.pl.

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com