Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać ulice mieszkaniowe

Rozpoznawanie twarzy i poczucie bezpieczeństwa

Jak oświetlać ulice mieszkaniowe

Wymagania oświetleniowe

Ulice mieszkaniowe oświetla się zwykle zgodnie z wymaganiami dla klas P, określonych dla stref pieszych i wolnego ruchu pojazdów. Dla tych stref nie stosuje się techniki luminancyjnej, gdyż użytkownikami są tu nie tylko kierowcy obserwujący strefę przed pojazdami, ale także ludzie obserwujący otoczenie. Rowerzyści i piesi są także głównymi użytkownikami tych stref.
Zatem kryteria jakościowe stosowane dla ulic mieszkaniowych oparte są na natężeniu oświetlenia.  
Rozpoznanie twarzy jest zwykle konicznością w przypadku bezpieczeństwa pieszych, tak więc dodatkowe wymagania w postaci minimalnego pionowego natężenia oświetlenia (Ev,min) i minimalnego półcylindrycznego natężenia oświetlenia (Esc,min) powinny także być spełnione.
Kryteria oświetleniowe dla ulic mieszkaniowych stosownie do różnych klas P przedstawiono poniżej, uwzględniając lokalne warunki ruchu i konfigurację otoczenia. Wyboru odpowiedniej klasy należy dokonać zgodnie z publikacją CIE nr 115-2010.

Klasa P1  Eave = 15 lux  Emin = 3 lux  Ev,min = 5 lux  Esc,min = 3 lux
Klasa P2  Eave  = 10 lux  Emin = 2 lux  Ev,min = 3 lux  Esc,min = 2 lux
Klasa P3  Eave  = 7.5 lux  Emin = 1.5 lux  Ev,min = 2.5 lux  Esc,min = 1.5 lux
Klasa P4  Eave  = 5 lux  Emin = 1 lux  Ev,min = 1.5 lux  Esc,min = 1 lux
Klasa P5  Eave  = 3 lux  Emin = 0.6 lux  Ev,min = 1 lux  Esc,min = 0.6 lux

Klasa P6

 Eave  = 2 lux  Emin = 0.4 lux  Ev,min = 0.6 lux  Esc,min = 0.4 lux

 

Źródła światła

Ulice mieszkaniowe oświetlane są często z wykorzystaniem lamp sodowych wysokoprężnych, czyli wierność oddawania barw jest wówczas niska. Należy mieć jednak na uwadze zalecenia podawane na podstawie wyników ostatnich badań nad widzeniem mezopowym, wskazujące stosowanie światła białego w miejscach, gdzie widzenie peryferyjne odgrywa ważną rolę.
Z tego względu zaleca się stosowanie lamp metalohalogenkowych (z jarznikiem ceramicznym i CosmoWhite) lub źródeł LED o ciepłej barwie światła.
 

Oprawy oświetleniowe

Oprawy stosowane do oświetlenia ulic mieszkaniowych powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.
Gdy oprawy oświetleniowe instalowane są na niskich wysokościach (do 5 m), należy rozważyć wykorzystanie konstrukcji wandaloodpornych, wykorzystujących materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, np. aluminiowa obudowa oraz szklane lub poliwęglanowe osłony ochronne.
Wskazane jest by oprawy posiadały Etykietę Światła Przyjaznego dla Środowiska (Green Light Label), której wymagania określa firma Schréder. 
 

Rozmieszczenie opraw

Oprawy powinny być dobrze zaprojektowane, z wykorzystaniem estetycznych materiałów, by mogły współtworzyć harmonię środowiska mieszkalnego. Z tego samego powodu oprawy należy instalować na możliwie niskich wysokościach (niższych od wysokości przyległych budynków). Maksymalna wysokość słupów nie powinna przekraczać 6 – 8 m.
Do oświetlenia ulic mieszkaniowych można stosować naprzemianległe układy rozmieszczenia opraw, w celu lepszego zbalansowania oświetlenia po obu stronach ulicy.
Instalacja oświetleniowa powinna być efektywna energetycznie i charakteryzować się wskaźnikiem SLEEC-E (wskaźnik efektywności energetycznej oparty na kryterium natężenia oświetlenia drogowego) o wartości nie wyższej niż 0.070W m² /lux


Na zdjęciu przedstawiono typową instalację ulicy mieszkaniowej.

Przykłady instalacji oświetleniowych ulic mieszkaniowych

Instalacja wykorzystująca oprawy EVOLO2 zawieszone na słupach o wysokości 5 m w układzie naprzemianległym.
W oprawach zastosowano lampy CosmoWhite o mocy 60 W, w celu wytworzenia światła białego oraz natężenia oświetlenia odpowiedniego dla klasy P1.
.

Instalacja wykorzystująca oprawy K-LUX rozmieszczone w układzie jednostronnym. Wysokość zawieszenia wynosi 4,5 m. Oprawy wyposażone są w lampy CosmoWhite o mocy 45 W, w celu wytworzenia poziomu natężenia oświetlenia 5 lx, spełniając wymagania klasy P4.

The Evolo provides the necessary lighting levels for a class P1 residential street

The K-Lux provides the necessary lighting for a residential street in Spain

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com