Magyarország – magyar Change

ÁSZF - Általános szerződési feltételek

ÁSZF - Általános szerződési feltételek

1. Alkalmazási terület: A SCHRÉDER jelen általános értékesítési feltételei (továbbiakban: „Feltételek”) minden olyan szerződéses jogviszonyra alkal- mazandóak, melynek a keretében a SCHRÉDER S.A. vagy bármely kapcsolt vállalkozása, beleértve a SCHRÉDER Magyarország Világítási  Berendezések Zrt. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2., cégjegyzékszám: 13-10-040784) továbbiakban: „SCHRÉDER”, az ÜGYFÉL (továbbiakban: „ÜGYFÉL”) részére ter- méket vagy szolgáltatást (együttesen a továbbiakban: „Termékek”) értékesít. A jelen Feltételek bármely módosítása csak a SCHRÉDER a előzetesen írásbeli engedélyével elfogadott.

2. Ajánlattétel és rendelés:

2.1.   Amennyiben az ÜGYFÉL válaszul a SCHRÉDER becsült vagy pontos árkö- zlésére (továbbiakban: „Ajánlat”) megrendelést (továbbiakban: „Megrendelés”) ad a SCHRÉDER részére, ez a jelen Feltételek ÜGYFÉL általi elfogadását jelen- ti. Minden Megrendelést, amit az ÜGYFÉL egy adott Ajánlatra válaszul ad, a SCHRÉDER-nek megfelelően írásban vissza kell igazolnia (továbbiakban: „Visszaigazolás”).

2.2.        Egy szerződés akkor válik kötelező érvényűvé (továbbiakban: „Szer- ződés”), amennyiben a jelen Feltételek szerinti Ajánlat alapján adott Megren- delést a SCHRÉDER visszaigazolta. Minden Ajánlat – amennyiben nem kerül az Ajánlatban ettől eltérően meghatározásra – az Ajánlat napjától számított harminc (30) naptári napig érvényes. Egy Ajánlat módosítása csak a SCHRÉDER írásos visszaigazolását követően érvényes.

2.3.      A Szerződés kizárólag a SCHRÉDER írásbeli elfogadása esetében módosítható vagy törölhető. A Szerződés ÜGYFÉL általi módosítása vagy törlése esetén a SCHRÉDER jogosult – bármely további követelés, többek között, de nem kizárólag a járulékos veszteségekkel szembeni kártérítés sérelme nélkül – az összes megrendelt Termék árának ellenértékére.

3. Teljesítés:

3.1.      Amennyiben a SCHRÉDER által nem kerül ettől eltérően írásban meghatározásra, a Termékek leszállítása Incoterms 2010® Ex Works (EXW) paritással történik. Ettől eltérő teljesítési feltételt a SCHRÉDER jogosult a Visszaigazolásban elfogadni.

3.2.     SCHRÉDER teljesítésének megkezdési időpontját – a vállalt szállítási határidő alapja – az alábbiak közül a későbbi időponttól kezdve kell számítani:

1) a Megrendelés SCHRÉDER általi visszaigazolásának a napja, vagy 2) az a nap, amikor az ÜGYFÉL-től kért összes szükséges információ és/vagy előleg a SCHRÉDER-hez beérkezett.

3.3.      Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg a Szerződésben, a Termékek csomagolása a SCHRÉDER szabványai szerint történik. A csomagolás és szállítás megkönnyítése érdekében a Termékek szétbontásra kerülhetnek. A SCHRÉDER jogosult a Terméket egy vagy több csomagban szállítani.

3.4.    A teljesítés időpontja SCHRÉDER készrejelentését követő 2. munkanap, vagy amennyiben Ügyfél az árut ezen időpontnál korábban elszállította akkor az elszállítás napja. SCHRÉDER a teljesítés időpontjáról a készrejelentés nap- ján értesíti az ÜGYFÉL-t. ÜGYFÉL a készrejelentés értesítési időpontot követő

2. munkanapig gondoskodik az áru elszállításáról.

3.5.   Ha ÜGYFÉL a teljesítés időpontjáig az árut nem veszi át, azt SCHRÉDER 8 napig díjmentesen tárolja, majd azt követően tárolási díjként a bruttó vételár 0,2 %-át számolja fel naponta. Amennyiben ÜGYFÉL a teljesítés időpontjától számított 45 nap elteltével sem veszi át az árut, úgy SCHRÉDER jogosult egyoldalú nyilatkozatával a szerződéstől elállni és a terméket – amennyiben a termék jellege folytán lehetséges – harmadik személyeknek értékesíteni. SCHRÉDER a teljes kárigényét a szerződés szerinti vétel árkülönbözet, kama- tok és költségek vonatkozásában, ez esetben is jogosult érvényesíteni.

3.6.   A teljesítési helyen történő leszállítás napjától kezdődően az ÜGYFÉL viseli a Termékekkel kapcsolatos összes kárveszélyt. Amennyiben a szállítás nap- jától számított tíz (10) munkanapon belül az ÜGYFÉL nem terjeszt elő kifogást írásban, úgy kell tekinteni, hogy az ÜGYFÉL fenntartás nélkül elfogadta a Ter- mékeket.

3.7.    Ameddig a Termékek vételárának a kifizetése maradéktalanul meg nem történt, a Termékek tulajdonjoga a SCHRÉDER-t illeti. Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a SCHRÉDER kifejezett előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a Termékek vételárának maradéktalan kifizetését megelőzően (a költségeket és esetleges kártérítést is beleértve) nem válik meg a Termékek birtokától, nem alapít a Ter- mékeken harmadik személy javára zálogjogot, illetve nem engedi, hogy harma- dik személy azokon tulajdonjogot létesítsen. A teljesítés napjától kezdődően az ÜGYFÉL felel a megfelelő biztosítás kötéséért a Termékekkel kapcsolatos összes kárveszély fedezésére. Az ÜGYFÉL egyúttal köteles jelezni a SCHRÉDER Termékekre vonatkozó tulajdonjogát a biztosítási kötvényen (a vételár ma- radéktalan megfizetéséig). Az ÜGYFÉL köteles mindenkor biztosítani, hogy a Termékek a SCHRÉDER Termékeként kerüljenek azonosításra, és ne kevered- jenek más termékekkel olyan módon, ahogy azokra bármely harmadik fél jogot formálhasson.

3.8.    Amennyiben az ÜGYFÉL nem fizeti meg esedékességkor a vételárat, a SCHRÉDER jogosult a fizetés maradéktalan megtörténtéig bármikor visszaven- ni a Termékeket az ÜGYFÉL költségére. A Termékek visszavételének a joga nem érinti a SCHRÉDER azon jogát, hogy az ebben a vonatkozásban elszenvedett veszteségeiért kártérítést követeljen.

4. Vételár és fizetési feltételek:

4.1.    Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg a Szerződésben, az Ajánlatban szereplő árak nettó, magyar Forintban megadott árak, és a Termékek után fizetendő adók, illetékek és egyéb járulékok nélkül értendőek. Minden szállítási költség, beleértve az esetleges utazási és részvételi költségeket, val- amint az ÜGYFÉL által külön kért szolgáltatások költségeit, az ÜGYFEL-et ter- heli. Az árak kizárólag az Ajánlat érvényességi idején belül tekintendőek fixnek.

4.2.   A vételárat a SCHRÉDER címére, a számla összegében és levonások nélkül kell teljesíteni átutalással a számlán megjelölt bankszámlára. Amennyiben a fizetés visszavonhatatlan okmányos akkreditív terhére történik, az akkreditívet még a Megrendelés SCHRÉDER általi Visszaigazolása előtt kell megnyitni egy jó hírű, a SCHRÉDER által írásban elfogadott banknál.

4.3.    Amennyiben a szállítás részletekben történik, az egyes részletek külön kerülnek kiszámlázásra illetve esedékességkor megfizetésre. A számla  ak- kor tekintendő az ÜGYFÉL általi kiegyenlítettnek, amikor a számlán megjelölt összeg megjelenik a SCHRÉDER bankszámláján.

4.4.    A számlával kapcsolatos minden kifogást a vitatott számla elküldésétől számított öt (5) munkanapon belül írásban kell jelezni a SCHRÉDER felé. Ilyen értesítés hiányában a számla az ÜGYFÉL által elfogadottnak tekintendő.

4.5.    A SCHRÉDER megbízottjai és értékesítői nem jogosultak a Termékek el- lenértékének az átvételére. Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában min- den számla a teljesítés napjától (a 3.4 pontban rögzítettek szerint) számított harminc (30) naptári napon belül fizetendő. Amennyiben a számla nem kerül esedékességkor kiegyenlítésre, a SCHRÉDER jogosult – az alkalmazandó jogsz- abályok alapján őt megillető egyéb jogokon és jogorvoslati lehetőségeken túl- menően – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegyban- ki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű kamatot felszámítani a késedelmes összegre. Előzőeken túlmenően SCHRÉDER jogo- sult – a hatályos Ptk. vonatkozó passzusai alapján, saját hatáskörben történő egyedi elbírálást követően – minden késedelmes számla után 40 EUR-nak megfelelő mértékű magyar Forint összegű behajtási költséget is – behajtási költségátalány jogcímen – felszámítani.

Bármely egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek a sérelme nélkül, lejárt esedékességű, ki nem egyenlített számlák esetén a SCHRÉDER egyéb intéz- kedések mellett jogosult: (1) az összes többi még nem esedékes számla azon- nali kiegyenlítését követelni; (2) minden folyamatban lévő Megrendelést és szállítást felfüggeszteni az esedékes összeg – a késedelmi kamatot, költséget és kártérítést is beleértve – maradéktalan megfizetéséig; (3) a leszállított Termékek visszaszolgáltatását követelni az ÜGYFÉL költségén; (4) pénzügyi garanciákat vagy a fizetési feltételek módosítását  követelni  folyamatban  lévő Megrendelésekre vonatkozóan; (5) az ÜGYFÉL előzetes értesítése vagy kártalanítása nélkül felmondani a Szerződést. A SCHRÉDER továbbá a szer- ződésszegés miatt legalább a kialkudott nettó vételár harminc százalékának (30%) megfelelő összegű kártérítésre jogosult. A SCHRÉDER jogosult bármely előleget vagy foglalót lefoglalni, annak értékétől függetlenül.

4.6.   Amennyiben az ÜGYFÉL eszközeit egy társaság részére értékesíti, vagy bár- mely formában átruházza, vagy az ÜGYFÉL tulajdonosi szerkezetében változás történik az összes kifizetetlen összeg azonnal esedékessé és fizetendővé válik, tekintet nélkül bármely korábbi megállapodásra.

4.7.   A kölcsönös tartozásokat a SCHRÉDER jogosult különösebb formalitások nélkül, egyéb járulékos költségek felszámítása nélkül egymással szemben beszámítani.

4.8.    Az ÜGYFÉL pénzügyi helyzetének a romlása esetén – függetlenül attól, hogy sor kerül-e vagy sem a hitelezőkkel önkéntes megegyezésre, az ÜGYFÉL eszközeinek vagy azok egy részének a lefoglalására, vagy váltó elutasítására –, és általánosságban az ÜGYFÉL pénzügyi helyzetének bármely változása esetén a SCHRÉDER jogosult további pénzügyi garanciákat követelni az ÜGYFÉL-től  a kötelezettségei teljesítésének a biztosítására, vagy módosítani a fizetési feltételeket, vagy a szállítást felfüggeszteni a megállapodás megvalósulásáig, vagy írásban felmondani a Szerződést, a SCHRÉDER jogainak a sérelme vagy az ÜGYFÉL felé való kártérítési kötelezettség nélkül.

4.9.     SCHRÉDER a kintlévőségeit hitelbiztosítónál biztosította. Amennyiben hitelbiztosító az ÜGYFÉL részére a tervezetett szállítások értékénél alacson- yabb értékű hitelkeretet állapít meg, akkor ÜGYFÉL – a megfelelő mértékű hitelkeret hiányában – köteles SCHRÉDER részére a SCHRÉDER által elfogad- ott egyéb pénzügyi biztosítékot (előre fizetés, bankgarancia, inkasszó jog, stb.) biztosítani. A SCHRÉDER teljesítése közben történő hitelbiztosító általi hitelk- eret csökkentés esetén SCHRÉDER jogosult

a) hitelkeret megvonás esetén a szállítást felfüggeszteni mindaddig, amíg a megrendelő egyéb biztosítékot nem szolgáltat (előrefizetés, bankgarancia, inkasszó jog, stb.)

b) hitelkeret csökkentés esetén jogosult a fenti a) pont alkalmazására vagy a fizetési határidő szerződéses időpontjának egyoldalú, ésszerű módosítására.

5. Szavatosság:

5.1.     Az alábbi szavatossági feltételek vonatkoznak az ÜGYFÉL részére értékesített minden Termékre. Amennyiben az egyes SCHRÉDER termékekre (pl. Owlet, Road & Urban, Tunnel, LED, ...) alkalmazandó külön szavatosságok eltérnek a jelen pontban foglalt szavatossági feltételektől, az adott SCHRÉDER termékre vonatkozó szavatosság az irányadó.

5.2.    A SCHRÉDER a Termékek leszállításának a napjától számított tizenkettő

(12) naptári hónapos időtartamra (továbbiakban: „Szavatossági Időszak”) vál- lalja, hogy saját kizárólagos döntése szerint megjavítja vagy kicseréli – saját telephelyén vagy máshol – a leszállított és kifizetett anyaghibás Termékeket, azzal, hogy az ÜGYFÉL:

a) köteles a hiba ÜGYFÉL általi észlelésétől vagy elvárható észlelésétől számí- tott harminc (30) naptári napon belül, de minden esetben még a Szavatossá- gi Időszakon belül írásban értesíteni a SCHRÉDER-t a hibáról; és (b) minden szállítási, szétszerelési, összeszerelési és bármely egyéb költséget köteles vállalni; és (c) köteles a SCHRÉDER számára elfogadható módon  igazolni, hogy a Termék használata rendeltetésszerűen történt, nem volt szándékos rongálásnak vagy hanyagságnak kitéve, nem használták az ÜGYFÉL által a Me- grendelésben jelzett céloktól eltérő célra, valamint hogy a Termék csak rendes elhasználódásnak volt kitéve; és (d) nem hajtott végre és harmadik személlyel sem hajtatott végre javítást, pótlást, módosítást vagy változtatást a Termékek- en a SCHRÉDER kifejezett írásbeli engedélye nélkül; és (e) a Termékeket szig- orúan a SCHRÉDER által rendelkezésére bocsátott utasításoknak megfelelően helyezte vagy helyeztette üzembe, és a hibát nem a Termék ÜGYFÉL vagy har- madik személy általi gondatlan beszerelése vagy karbantartása okozta. Amen- nyiben az ÜGYFÉL maga állítja össze a vezérlő szerkezetet, kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik minden esetlegesen felmerülő elektromos prob- lémáért; valamint (f) nem folytatja a Termék használatát azt követően,  hogy a SCHRÉDER-t értesítette a hibáról. A kicserélt Termékek vagy alkatrészek a SCHRÉDER tulajdonát képezik, és amennyiben a javítás vagy csere az ÜGYFÉL telephelyén történik, az adott Termékeket vagy alkatrészeket kérésre vissza kell juttatni a SCHRÉDER részére bérmentesítve a cserét követő egy hónapon belül.

5.3.   A jelen szavatosság nem érvényes, amennyiben a SCHRÉDER által leszállí- tott Termék károsodása vagy hibás működése az alábbi okok valamelyikére vezethető vissza: (1) amennyiben az ÜGYFÉL által történt specifikációnak megfelelően történt SCHRÉDER szállítása és SCHRÉDER maximálisan tartotta magát a szállítandó Termékekre vonatkozóan az ÜGYFÉL által adott írásbeli utasításokhoz, rajzokhoz és tervekhez (továbbiakban: „Specifikációk”), ame- ly Specifikációkról később bebizonyosodik, hogy nem megfelelőek, hiányo- sak vagy hibásak; vagy (2) amennyiben a Termék műszaki adatlapján szereplő hálózati paraméterek nem biztosítottak vagy attól eltérés történt (túl alacsony vagy túl magas hálózati feszültség; villámcsapás okozta túlfeszültség); vagy (3) esővíz vagy a gyártási folyamathoz nem tartozó egyéb kémiai elemek (pl. só) vagy más természetes kockázati tényező okozta korrózió.

5.4.    A szavatosság a javított vagy cserélt Termékekre illetve alkatrészekre is vonatkozik, a Szavatossági Időszak maradék időtartamára. A LED-es lámpa- testek nem tekintendőek hibásnak kizárólag az egyes LED-ek meghibásodá- sa miatt, amennyiben a működésképtelen diódák száma nem éri el a LED-es világítótestben található összes LED komponens 10%-át.

6. Szellemi tulajdon:

6.1.   A SCHRÉDER Termékeihez kapcsolódó minden szellemi tulajdonjog, a jel- legétől függetlenül (beleértve a szerzői jogokat, a szoftver- és adatbázis jogokat, szabadalmakat és mintaoltalmi jogokat, bejegyzéstől függetlenül), technoló- gia és know-how a SCHRÉDER vagy a SCHRÉDER S.A. kizárólagos tulajdonát képezi. A jelen Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően bármely Termék SCHRÉDER általi értékesítése esetén az ÜGYFÉL mindössze egy nem kizárólagos, másra át nem ruházható és tovább nem adható korlátozott jogo- sultságot szerez a SCHRÉDER szellemi tulajdonjoga alapján a SCHRÉDER által az ÜGYFÉL részére értékesített Termékek használatára.

6.2.    Az ÜGYFÉL nem jogosult a Termékeket a SCHRÉDER által kifejezetten engedélyezett céloktól eltérő célokra használni. A SCHRÉDER-t illeti az ÜGY- FÉL rendelkezésére bocsátott valamennyi vázlathoz, tanulmányhoz, rajzhoz, tervhez, mintához, szöveghez, tervrajzhoz,  felvételhez  és  dokumentum- hoz (továbbiakban: „Dokumentáció”) kapcsolódó valamennyi szellemi tu- lajdonjog, adathordozótól és megjelenítési formától függetlenül. Az ÜGYFÉL kizárólag belső célokra jogosult a Dokumentációt felhasználni, és köteles azt a SCHRÉDER kérésére haladéktalanul visszaszolgáltatni. Bármely Termék a SCHRÉDER által az ÜGYFÉL részére történő értékesítése nem jelenti a Ter- mékbe esetlegesen beépített vagy azzal együtt szállított szoftver(ek) tulajdon- jogának vagy a hozzá kapcsolódó egyéb jogoknak az átruházását.

6.3.    A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy,  hogy  az ÜGYFÉL részére a SCHRÉDER vagy bármely harmadik személy tulajdonát képező vagy általa ellenőrzött bármely szabadalom, szerzői  jog,  védjegy  vagy más tulajdonjog vagy szellemi jog hatálya alá tartozó bármely explicit vagy implicit engedély, jog vagy mentesség kerülne átadásra közvetlenül vagy beleértés útján, a korábbi álláspont megváltoztatásának a kizárása elve alap- ján vagy más módon, a jelen Feltételekben kifejezetten ekként meghatározott jogokat kivéve.

6.4.    A SCHRÉDER nem vállal felelősséget harmadik személyek szellemi tu- lajdonjogának a megsértéséért, a SCHRÉDER által értékesített bármely Ter- mék bármely – akár a SCHRÉDER által, akár más személy által szállított vagy értékesített – termékkel való kombinálása, vagy olyan módszer vagy folyamat esetén, ahol a SCHRÉDER által értékesített bármely Termék kerülhet fel- használásra.

7. Titoktartás:

7.1.  Az ÜGYFÉL tudomásul veszi, hogy a SCHRÉDER tulajdonát képező valamen- nyi műszaki, kereskedelmi és pénzügyi adat és információ (továbbiakban: „Bi- zalmas Információ”), amely nem minősül nyilvános információnak az ÜGYFÉL részére történő közlése idején, a szigorú titoktartás elve alapján kerül közlésre az ÜGYFÉL- lel, és változatlanul a SCHRÉDER tulajdonát képezi. Bizalmas In- formáció nem közölhető harmadik személlyel a SCHRÉDER kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, és nem használható fel az ÜGYFÉL Megbízásának a teljesítését kivéve semmilyen más célra.

7.2.   Az ÜGYFÉL köteles mentesíteni a SCHRÉDER-t a jelen pontnak az ÜGYFÉL vagy az ÜGYFÉL ügyfele általi megszegéséből vagy be nem tartásából eredő követelésekkel kapcsolatos minden közvetlen, közvetett és büntető jellegű kártérítés megítélésével, veszteséggel, költséggel és más felelősséggel szem- ben.

8. Felelősség korlátozása:

8.1.   A SCHRÉDER nem felel semmiféle, bármely Terméknek a SCHRÉDER általi értékesítéséből vagy a Termék használatából eredő vagy azzal kapcsolatosan keletkező elmaradt haszonért, elmaradt megtakarításért, hírnév elvesztéséért, üzleti érték csökkenésért, közvetett, járulékos, büntető jellegű, rendkívüli vagy következményi kárért, függetlenül attól, hogy a kártérítés  szerződésen kívü- li károkozáson, szavatosságon, szerződésen vagy bármely egyéb jogi elven alapul, akkor sem, amennyiben a SCHRÉDER-t előzetesen tájékoztatták, vagy más módon tudomást szerzett a kár lehetőségéről. A SCHRÉDER nem tartozik felelősséggel és nem kártalanít semmilyen személyt semmilyen veszteséggel vagy kárral szemben, függetlenül attól, hogy közvetlen, közvetett vagy követ- kezményi kárról van szó, beleértve többek között, de nem kizárólag az üzleti veszteséget, a munka megszakadását, a holt eszközöket, és a felhasználás és termelés üresjáratait, amennyiben a veszteség részben vagy egészben az ÜGY- FÉL vagy a kárt elszenvedő személy vagy ezek ellenőrzése alá vagy felelősségi körébe tartozó személy hibájából eredt.

8.2.    A SCHRÉDER az ÜGYFÉL felé bármely Szerződés alapján fennálló össz- esített és halmozott kártérítési felelőssége – amennyiben egyáltalán felmerül – nem haladhatja meg az ÜGYFÉL részére értékesített Termékek értékének a tíz százalékát (10%), és összességében semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az 500 ezer euró összeget.

9. Felfüggesztés és megszűnés

9.1.   Felfüggesztés:

9.1.1.    Vis maior: Az ÜGYFÉL előzetes írásbeli értesítése mellett a SCHRÉDER jogosult az adott Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését felfüg- geszteni olyan események bekövetkezése esetén, amelyekre nincsen hatása, és amelyek bekövetkezéséért nem felelős, beleértve többek között, de nem kizárólag a tűzvészt, vihart, földrengést, nemzeti vagy önkormányzati szintű jogszabályt vagy rendeletet, a sztrájkot vagy a munkások egyéb szervezett fellépését, háborús  cselekményeket,  felkelést,  országos  szükségállapotot,  a szállítási lehetőségek elérhetetlenségét, a források általános hiányát, az áramszolgáltatás megszakadását, vagy bármely egyéb vis maiornak minősülő eseményt. Amennyiben az ÜGYFÉL Megrendelésének a teljesítését akadályozó vis maior esemény három egymást követő naptári hónapon, vagy bármely hat hónapos időszakon belül összesen három hónapon keresztül fennáll, akár a SCHRÉDER, akár az ÜGYFÉL jogosult a Megrendelést részben vagy egészben törölni, anélkül hogy bármilyen kötelezettséggel tartozna a másik fél felé.

9.1.2.    Import/export korlátozások: Az ÜGYFÉL köteles a SCHRÉDER egyes – a jogszabályok szerint exportkorlátozás alá eső – tranzakcióira vonatkozó korlá- tozásokat betartani, amelyek szerint tilos egyes termékeket és technológiákat bizonyos országokba vagy azokon keresztül szállítani. Amennyiben a termékek szállítása export- vagy importengedély köteles, vagy az export/import korlá- tozásra vonatkozó jogszabályok szerint korlátozás vagy tilalom alá esik, a SCHRÉDER jogosult felfüggeszteni a kötelezettségei teljesítését a szükséges engedély megadásáig vagy a korlátozás illetve tilalom feloldásáig. Emellett a SCHRÉDER jogosult azonnali hatállyal törölni bármely Megrendelést anélkül, hogy ezzel az ÜGYFÉL felé bármilyen kötelezettsége keletkezne.

9.2.     Megszűnés: Bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség sérelme nélkül a SCHRÉDER jogosult az ÜGYFÉL-nek küldött írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal részben vagy egészben megszüntetni az ÜGYFÉL-vel fennálló bármely szerződéses jogviszonyt anélkül, hogy ezzel bármilyen kötelezettsége kelet- kezne, amennyiben (a) az ÜGYFÉL megsérti a kölcsönös megállapodás szerinti szerződéses feltételek bármelyikét (a jelen Feltételeket is beleértve); (b) az ÜGYFÉL ellen fizetésképtelenségi eljárás, csődeljárás, felszámolási vagy vé- gelszámolási eljárás, vagy bármely hasonló eljárás indul, függetlenül attól, hogy az eljárást az ÜGYFÉL kérte-e maga ellen, vagyonkezelőt vagy csődgondnokot rendelnek ki az ÜGYFÉL eszközeinek a felügyeletére, vagy engedményezésre kerül sor az ÜGYFÉL hitelezői részére; (c) az ÜGYFÉL feletti ellenőrzés vagy tulajdoni viszonyok változása esetén. Az előbbi események bármelyikének a bekövetkezése esetén az ÜGYFÉL által a SCHRÉDER felé fizetendő valamennyi összeg azonnal esedékessé és lejárttá válik.

9.3.   Szankció(k) és embargó(k): Az ÜGYFÉL kijelenti, hogy nem érvényes rá olyan szankció vagy embargó, amely megakadályozná, hogy a SCHRÉDER vele szer- ződéses jogviszonyra lépjen, illetve ilyen jogviszonyt folytasson. Amennyiben az ÜGYFÉL ilyen szankció vagy embargó hatálya alá tartozna, vagy oda kerülne, a SCHRÉDER jogosult a szerződéses jogviszonyt azonnali hatállyal felfüggesz- teni vagy megszüntetni előzetes értesítés vagy kártérítési kötelezettség nélkül. Ez esetben az ÜGYFÉL felelősséggel tartozik a SCHRÉDER felé és köteles megtéríteni a részére a SCHRÉDER által esetlegesen elszenvedett illetve vele szemben támasztott minden kárt, követelést, büntetést és más veszteséget.

10. Általános rendelkezések

10.1.    Referenciák:

Az ÜGYFÉL felhatalmazza a SCHRÉDER-t, hogy harmadik személyeket tájékoz- tasson arról, hogy Termékeket szállít vagy szállított az ÜGYFÉL részére. Köv- etkezésképpen a SCHRÉDER jogosult az ÜGYFÉL kereskedelmi  nevét/neve- it, márkáját/márkáit vagy logóját/logóit használni a tisztesség és ésszerűség határain belül, ezekre utalást tenni vagy a telepített Termékekről felvételeket készíteni saját üzleti tevékenységének az előremozdítása és reklámozása érdekében.

10.2.    Bemutatkozó anyagok:

A SCHRÉDER Termékeire vonatkozó, a SCHRÉDER katalógusaiban, prospek- tusaiban, reklámanyagjaiban, értesítéseiben és árjegyzékeiben foglalt vagy a honlapjain megjelenített információk kizárólag szemléltető célt szolgálnak, és nem kötelező érvényűek a SCHRÉDER számára.

10.3.    Korrupcióellenesség:

Az ÜGYFÉL vállalja, hogy a korrupció megakadályozására  vonatkozó  min- den alkalmazandó törvénynek és jogszabálynak megfelel. Amennyiben az ÜGYFÉL nem tart be bármely korrupcióellenes jogszabályt, ez feljogosítja a SCHRÉDER-t a szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására, anélkül hogy ezzel az ÜGYFÉL felé bármilyen kötelezettsége keletkezne. Ez esetben az ÜGYFÉL felelősséggel tartozik a SCHRÉDER  felé  és  köteles  megtéríteni a részére a SCHRÉDER által esetlegesen elszenvedett illetve vele szemben támasztott minden kárt, követelést, büntetést és más veszteséget.

10.4.    Engedményezés:

Az ÜGYFÉL nem jogosult a SCHRÉDER előzetes kifejezett írásbeli belee- gyezése nélkül a bármely szerződéses jogviszony alapján fennálló jogait és kötelezettségeit harmadik személyre engedményezni.

10.5.    Értelmezés:

Amennyiben a jelen Feltételek egy vagy több rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, ez nem érinti az adott rendelkezés illetve a jelen Feltételek többi részét, és azok teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, mintha az érvénytelen, jogszerűtlen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés soha nem létezett volna. Ez esetben a Felek kötelesek az érvénytelen, jogszerűtlen vagy kikényszeríthete- tlen rendelkezés(eke)t vagy azok megfelelő részét módosítani, vagy olyan új rendelkezésben megállapodni, amely a lehető legteljesebb mértékben tükrözi az érvénytelen, jogszerűtlen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés(ek) célját.

10.6.    Jogviták rendezése:

Ellenkező írásbeli megállapodás hiányában a SCHRÉDER és az ÜGYFÉL közötti minden szerződéses jogviszonyra a SCHRÉDER S.A. illetve kapcsolt vállalkozá- sa székhelye szerinti ország joga az irányadó, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezmény alkalmazásának a kizárásával.

Minden jogvita kizárólag a SCHRÉDER S.A. vagy kapcsolt vállalkozása – vagy a SCHRÉDER kizárólagos döntése szerint az ÜGYFÉL – székhelye szerinti ország kereskedelmi bírósága elé nyújtható be.

T-S_ASZF_2015-november_HU 20190214.pdf

Oldal nyomtatása

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com